ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Мисия, визия и цели

Мисия:


Да осигурим възпитателно – образователния процес с високо качество, който включва:

 • качествена предучилищна подготовка на деца за успешен старт в училище – „Наша отговорност”;
 • осигуряване възможност на всички деца за еднакъв достъп и равен шанс за успешно училищно обучение;
 • създаване на ефективен диалог и практическо взаимодействие между педагози, родители и училищно настоятелство.

Визия:


ЦДГ „Еделвайс” е привлекателен център за деца и родители, където педагогическото взаимодействие е насочено към детето, към неговите актуални потребности и интереси и осигуряващо правото му на свободен избор, позитивно отношение към света и себе си.


Цели:

 1. Запазване само ценността на детството и поставяне на детето във фокуса на педагогическия процес.
 2. Създаване на добра жизнена и образователна среда за децата, повишаване на тяхното интелектуално , емоционално – волево и социално – личностно развитие.
 3. Създаване на условия за качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 годишна възраст, съгласно държавните образователни стандарти.
 4. Провеждане на интерактивно и творческо обучение, чрез използване на модерни съвременни технологии.
 5. Развиване на умения за безопасно движение по пътя и опазване на живота и здравето на децата.
 6. Осъществяване на непринуден диалог с различни етноси, за постигане на етническа толерантност и успешна социализация и интеграция на децата от ромски произход.
 7. Равнопоставеност на семейството, като уникална – възпитателна среда и детската градина – като специфичен образователен феномен.

Приоритети:

 • Утвърждаване на съвременен образователен процес, чрез предлагане на интерактивни методи и средства, при зачитане на традициите и собствения имидж на детското заведение;
 • Формиране у децата на добра система от знания, умения и компетентности, съобразно държавните образователни стандарти;
 • Гарантиране на привлекателно за децата и семейството възпитание и обучение, съобразно ДОС и създаване оптимални условия за това;
 • Изграждане ценностно ориентирани и нравствено богати личности;
 • Работа в екип за оптимално използване на наличните ресурси;
 • Избор и приложение на разнообразни образователни стратегии и техники, необходими за целите на обучението и осигуряващи равен шанс на децата от различните етноси до качествено образование.