ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград

ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 г

Чрез реализиране на проекта и дейностите включени в него ще  успеем да постигнем по-голяма ефективност на двигателно-сетивното развитие и здравословен начин на живот на децата през цялостния режим в детското заведение. Ще формираме у децата навици за трайни физическа активност и интерес  за опазване на физическото им здраве чрез закаляване , спорт и туризъм.

             Работата по проекта ще даде възможност за:

 - Повишаване ефективността  на образователната работа по физическо възпитание с децата от предучилищна възраст, не само по време на проекта, а и за бъдещата ни  работа с децата.

- Усъвършенстване работата на учителите за обучение на децата по физическо .                                           

- Чрез разнообразяване формите на двигателна активност,  децата ще  овладяват знания и  умения от областта на физическото култура и спортен дух.

 - Ще се формират трайни навици и необходимост за двигателна активност, които да се превърнат в привички и начин на здравословен живот.

 - Игрите на децата и техните физически занимания ще бъдат обогатени с нови спортни поособия и уреди, а личните им постижения ще бъдат отразявани в карти за физическа дееспособност в  индивидуалните  портфолиа на децата.

 - От подобряването на материалната и учебна база чрез осигуряването на спортните пособия,

ууреди и игри ще се възползват не само настоящите но и бъдещите възпитаници на детската

градина.